De rødgrønnes arv og de borgerliges ansvar

I løpet av åtte år har den norske regjeringen blitt verdensledende i arbeidet for en mer ansvarlig og rettferdig global økonomisk arkitektur. De rødgrønne har foretatt en rekke tiltak for gjeldsrettferdighet. Venstre og KrF har gjort det klart at de vil fortsette Norges gode gjeldsarbeid, men det er fortsatt uklart hva Høyre og FrP mener. SLUG oppfordrer disse partiene til å lytte til KrF og Venstre når de danner regjering.

Organisasjoner som arbeider for fattigdomsbekjempelse verden over omtaler det lille landet Norge som et stort forbilde - en nasjon som våger å utfordre urettferdige globale strukturer og å kjempe for menneskerettigheter. Årsaken er en rekke imponerende tiltak som Norge har ledet.

I 2006 annonserte regjeringen at de ville slette gjelden etter Skipseksportkampanjen (1976-80), da Norge solgte defekte skip til utviklingsland for å redde den norske verftsindustrien. Regjeringen innrømte dermed at de hadde ført en feilslått utviklingspolitikk, og at Norge som kreditor hadde medansvar for den resulterende gjelden. Dette var første gang et kreditorland påtok seg ansvar for en uansvarlig utlånspolitikk.

I dag er gjelden til alle landene slettet, bortsett fra Sudan som skal få sin gjeld slettet når de får myndigheter som anerkjennes internasjonalt. Når regjeringen har slettet gjeld har de i tråd med Monterreykonvensjonen ikke tatt midler fra bistandsbudsjettet, noe de fleste land gjør.

I Soria Moria tok regjeringen et progressivt standpunkt på gjeld, der de blant annet lovet å arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld, et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning, og å gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon. Slike tiltak er nødvendige for å skape et holdbart internasjonalt lånesystem og for å bekjempe fattigdom.

De siste årene har Norge kjempet for utarbeidelsen av prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak i FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD). Prinsippene ble lansert i april 2012, og siden den gang har UNCTAD jobbet for at flere land og institusjoner skal følge dem. Arbeidet med prinsippene var norskfinansiert og Norge finansierer nå en lignende studie i UNCTAD om en ny gjeldsslettemekanisme. I august 2013 gjennomførte regjeringen også en gjeldsrevisjon, dvs. en gjennomgang av utviklingslands gjeld til Norge, for å undersøke om norsk utlånspraksis har vært ansvarlig.

Det er altså en betydelig arv som den nye regjeringen må forvalte. Men det finnes også alvorlige mangler. En femtedel av Oljefondets investeringer er kjøp av statsobligasjoner, som ikke er underlagt etiske retningslinjer. SLUG mener det er uakseptabelt at slike investeringer, som i bunn og grunn er lån til stater, ikke er underlagt et etisk rammeverk. I slutten av 2011 hadde Oljefondet ca 600 milliarder norske kroner i utestående lån gjennom investeringer i statsobligasjoner.

I Venstres og Kristelig Folkepartis partiprogrammer har de gjort klart at de støtter den tidligere regjeringens arbeid, og vil gå lengre ved å underlegge statsobligasjoner retningslinjer for ansvarlig utlån. I partiprogrammene til Høyre og Framskrittspartiet, de to største partiene i Norges neste regjering, nevnes derimot ikke noe om dette.

SLUG takker den rødgrønne regjeringen for det viktige og modige arbeidet de gjort for å slette illegitim gjeld, og for å utvikle et internasjonalt system for ansvarlig långivning. Vi hilser den nye borgerlige regjeringen velkommen, og oppfordrer Høyre og Fremskrittspartiet til å lytte til Venstres og Kristelig Folkepartis ideer om etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner.Les også:

Facebook Twitter Email