Tema

Gjeldshåndteringsmekanisme

Tegnestripe Ep15 Vaklende Okonomisk Grunn

De globale systemene for å løse statlige gjeldskriser er for dårlige, allikevel nøler statsledere med å bygge nye og mer solide systemer.

Tegning: Petter Bergundhaugen

Mangelfullt system

På tross av at verden har sett tilbakevendende gjeldskriser i hundrevis av år finnes det ingen internasjonal mekanisme for å håndtere disse. Det betyr at land i gjeldskrise må forsøke å forhandle med sine kreditorer i en situasjon der maktbalansen er svært ulik, og hvor det ikke finnes noen uavhengig instans som kan sikre en varig og rettferdig løsning på krisen. Utfallet har ofte blitt lavere gjeldsslette enn det som er nødvendig, og at det har tatt lang tid å komme ut av krisen, med de store sosiale og økonomiske konsekvensene det innebærer.

På starten av 2000-tallet hadde Verdensbanken og IMF gjeldssletteinitiativer for de fattigste landene: The Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) og Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). Dette førte til at over 30 av de fattigste landene i verden fikk slettet $120 milliarder, som friga midler til blant annet investeringer i helse og utdanning. Likevel var disse initiativene kun tilgjengelig for de aller fattigste landene, og ble faset ut i 2014.

Koronakrisen

Det er nødvendig med et nytt gjeldssletteinitativ. Dessverre har verden ikke lyktes med å få på plass velfungerende systemer for ansvarlig långivning og lånopptak etter den forrige runden med gjeldslette og vi har derfor havnet i den samme grøften igjen etter relativt kort tid. Gjeldskrisene i Europa etter finanskrisen og gjeldskrisene som kommer i utviklingsland i kjølvannet av koronakrisen har bidratt til å sette gjeld høyt på dagsorden. Så mange som 500 millioner mennesker kan komme til å kastes ut i fattigdom som følge av koronakrisen. Dette vil ha svært store konsekvenser for oppnåelsen av FNs bærekraftsmål (SDG). Under bærekraftsmål 17.4 har Norge har forpliktet seg til å bistå utviklingsland i å oppnå langsiktig gjeldsbærekraft og dette blir særlig viktig i årene som kommer.

Med gjeldkriser høyt på agendaen, kom det på plass to nye gjeldsinitiativ fra G20 i 2020. Det første, kalt Debt Service Suspension Initative (ofte omtalt ved forkortelsen DSSI), var ment å gi gjeldstyngende land et nødvendig pusterom ved å gi betalingsutsettelse. Dette betød at man skjøv problemene foran seg, heller enn å løse dem. Det andre initiativet er det såkalte felles rammeverket for gjeldshåndtering, eller Common Framework for Debt Treatments Beyond the DSSI. Tross rammeverket er ment som en langsiktig løsning, er mange eksperter svært skeptiske. Et hovedproblem som trekkes frem er at rammeverket ikke løser noen av de vedvarende problemene i gjeldspolitikken, som å sikre deltakelse fra alle kreditorer eller sørge for at mekanismen er tilgjengelig for alle land i krise og ikke bare de aller fattigste. Flere er også kritiske til at prosessen er etablert og styrt av rike kreditorland. Dette skader rammeverkets uavhengighet og troverdighet.

Våren 2013 sparket FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) i gang et prosjekt for å utforske hvordan man kan jobbe for en rettferdig og forutsigbar gjeldshåndteringsmekanisme, finansiert av Norge. I 2015 vedtok FNs generalforsamling Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes. Disse bør nå bygges videre på i arbeidet med å få på plass en omfattende global gjeldshåndteringsmekanisme under FN.

SLUG 3

I dag kan noen få kreditorer stoppe alle forhandlingene om gjeldsslette og nekte å godta den samme avtalen som resten av långiverne. Disse kalles ofte for gribbefond.

Tegning: Jenny Jordahl

Hvordan bør en uavhengig og rettferdig gjeldshåndteringsmekanisme se ut?

En ny internasjonal gjeldshåndteringsmekanisme må være helt uavhengig, slik at et land i gjeldskrise kan få en løsning på krisen som er rettferdig for alle parter. En ny mekanisme må ta for seg all gjeld landet har, for å sikre en helhetlig og varig løsning på krisen. Det er behov for et internasjonalt fora som har ressurser til å bringe alle typer kreditorer til samme forhandlingsbord og som kan skaffe til veie en helhetlig avtale som omfatter alle involverte parter.

Illegitim gjeld

Det er viktig at gjeldens legitimitet vurderes, og at det avdekkes hvorvidt deler av gjelden er tatt opp av autoritære eller korrupte regimer. Illegitim gjeld bør ikke tilbakebetales, og bør slettes, mens legitime lån tas videre i behandlingen. Det vil bety at man skiller mellom kreditorer som har lånt ut på en ansvarlig måte, og kreditorer som har bidratt til å skape illegitim gjeld. Dette vil skape bedre incentiver for fremtidige utlån, fordi det vil lønne seg å være en ansvarlig utlåner.

Menneskerettigheter og bærekraftsmålene

Når det skal forhandles om hvor mye gjeld som må slettes for at gjeldsbyrden skal bli bærekraftig, må det tas hensyn til hvor mye ressurser landet trenger for å kunne oppfylle sine forpliktelser til å ivareta befolkningens grunnleggende menneskerettigheter og oppfyllelse av FNs bærekraftsmål (SDG). Målet med en uavhengig og rettferdig gjeldshåndteringsmekanisme er å gi både landet og dets kreditorer en rettferdig løsning på gjeldskrisen.

Skjult kamera-video om behovet for en mekanisme

Vi lurte folk på Karl Johan for å vise at utviklingsland bruker store summer på å nedbetale gjelden sin og at det er et tydelig behov for en ny og uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme underlagt FN.

Podcast: Når ett ord forandrer alt: Reisereportasje fra New York og Finansiering for utvikling

Maren Hemsett og Thea Sofie Rusten Grastveit drar til FN i New York for å få fjernet ett enkelt ord fra et forhandlingsdokument. The devil is in the details når verdens land forhandler for å finansiere utvikling.

Nyheter om Gjeldshåndteringsmekanisme:


Facebook Twitter Email