24 utviklingsland interessert i den norske gjeldsrevisjonen

Inspirerte av seminaret SLUG arrangerte med Utenriksdepartementet og FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD) på FNs høynivåmøte i New York, tok The Intergovernmental Group of 24 (G24) initiativ til et seminar i Washington DC om FNs prinsipper for ansvarlige lån og den norske gjeldsrevisjonen. SLUG var invitert for å snakke om revisjonen og dele sivilsamfunnets syn på Prinsippene og revisjonen. 

G-24 2100 pixel 01

Yuefen Li, leder av gjeldsavdelingen i UNCTAD. Foto: G24

G24 er et samarbeid mellom finansministrer fra 24 utviklingsland (blant annet BRICS-landene Kina, India, Sør-Afrika, Russland og Brasil, men også mindre land som Venezuela, Egypt, Nigeria og Iran). Formålet for seminaret under Verdensbankens og IMFs årsmøter i Washington var å få flere utviklingsland til å slutte seg til prinsippene og vurdere gjeldsrevisjon.

Yuefen Li fra UNCTAD som ledet arbeidet med å utvikle prinsippene presenterte bakgrunnen for dem. ”For å forebygge gjeldskriser bør man fokusere på gjeldskontrakter” innledet Li. ”Ansvarlige utlån og låneopptak bør sees som den første linjen i forsvaret mot gjeldsproblemer”, fortsatte hun.

Li menet at det er en asymmetri mellom de fastsatte reglene som styrer internasjonal handel og mangelen på regelverk for internasjonal finansiering. Multilaterale institusjoner, sivilsamfunn og den private sektoren har forsøkt å fylle dette tomrommet, men det er fortsatt et skrikende behov for prinsipper som dekker alle typer av lån for alle land. Formålet for FNs prinsipper er å være holistiske prinsipper som guider alle land, på alle nivåer, og alle typer låneinstrumenter. Prinsippene er ment å hindre nye gjeldskriser, men også å skape langsiktig finansiell stabilitet gjennom mer ansvarlige lån.

Fordelen med at UNCTAD utvikler prinsippene er at UNCTAD verken gir eller tar opp lån og derfor er nøytral. I tillegg er organisasjonens medlemskap basert på en demokratisk grunntanke og har et tydelig fokus på utvikling. Prinsippene for å fremme ansvarlig utlån og låneopptak er også de første som fokuserer på medansvar for både långiver og låntager.

”Når et land tilslutter seg til prinsippene er det et signal til det internasjonale markedet om at det er pålitelig og ansvarlig,” sa Li. Hun understreket også at som følge av globaliseringen er ingen land lenger beskyttet fra gjeldproblemer. Alle land påvirkes negativt av gjeldskriser, selv hvis de som ikke er direkte innblandet.

G-24 Gallery 48

Gina EKholt, daglig leder i SLUG presenterte den norske gjeldsrevisjonen T.h. politisk rådgiver i SLUG Kristina Fröberg. Foto: G24

Gina Ekholt fra SLUG fortalte at sivilsamfunn ser prinsippene som et viktig første steg mot ansvarlige lån, men at de i nåværende form er vage og åpne for forskjellige tolkninger og trenger å defineres tydeligere. At UNCTAD nå utvikler retningslinjer vil bli avgjørende for hvilken effekt prinsippene får. Hun understreket at kun 12 land har sluttet seg til prinsippene, og oppfordret G24 medlemsland å tilslutte seg prinsippene. ”Men for at prinsippene skal kunne ha en reell effekt må det opprettes en uavhengig gjeldsslettemekanisme,” avsluttet hun.

Ekholt presenterte også hvordan den norske gjeldsrevisjonen har anvendt prinsippene for å granske lånekontrakter med utviklingsland. Revisjonen fant at 31 av 33 kontrakter bare delvis er i tråd med FNs prinsipper for ansvarlig långiving, og 4 av kontraktene bryter med retningslinjer som var gjeldende da kontraktene ble inngått. Ekholt oppfordret den norske regjeringen til å implementere prinsippene i de nåværende reglene for norske lån, og å slette gjeld som bryter mot de tidligere reglene, for eksempel Indonesias gjeld. ”Konklusjonene fra gjeldsrevisjonen må følges opp ved å slette illegitim gjeld, på samme måte som Norge slettet gjeld etter feilslåtte utviklingsprosjekter gjennom Skipseksportkampanjene i 2006,” konkluderte hun.

I tillegg til å være en modell for gjeldsrevisjoner som andre land kan anvende gir rapporten også tilbakemelding på hvordan prinsippene kan utvikles for å bli mer anvendbare. Ekholt oppfordret både utlåner og låntagerland til å selv gjennomføre revisjoner for å undersøke hvorvidt man mottar nedbetalinger på, eller betaler ned, illegitim gjeld.

G-24 Gallery 45

Raphael Otieno fra MEFMI var interessert i Indonesias gjeld til Norge og hvorfor SLUG mener den må slettes Foto: G24

Omtrent 60 personer fra 24 utviklingsland deltok på seminaret, og presentasjonene ble fulgt av spørsmål fra flere av representantene. Deltagerne diskuterte Parisklubbens reaksjoner på gjeldsslette etter revisjoner, hvordan land rent praktisk slutter seg til prinsippene, og hvordan prinsippene kan anvendes på multilaterale lån som Verdensbankens. Verdensbankens representant Sudarshan Gooptu fortalte at banken har fulgt utviklingen av prinsippene, og han kunne ikke se noe i prinsippene som ville være et problem å følge. G24 vil følge opp deltagernes interesse i prinsippene og revisjonen med en mer detaljert workshop. Facebook Twitter Email