Rundebord om ansvarlig klimafinansiering

Hvordan sikre tilstrekkelig klimafinansiering uten å skape gjeldskriser i sør?
32 av 67 lavinntektsland er i gjeldskrise eller i høy risiko for krise - samtidig gis over 50% prosent av klimafinansiering som lån.

Rundebord Klimafinansiering Banner 22012019

Foto: Von Kommunikasjon

Finansieringen av det grønne skiftet krever store summer. Innen 2020 har industrialiserte land forpliktet seg til å bidra med 100 milliarder årlig i støtte til klimatilpasning i utviklingsland. Dessverre kommer store deler av denne støtten i form av lån – over femti prosent.

For utviklingsland som selv historisk har bidratt beskjedent til klimaendringer, men nå i stor grad lider under disse, er dette dårlig nytt. Å måtte ta regningen for klimaendringer man ikke har skapt er ikke rettferdig, men det er heller ikke per dags dato økonomisk bærekraftig.

I følge Det Internasjonale Pengefondet (IMF) er nå 32 av 67 lavinntektsland enten i gjeldskrise, eller i høy fare for å havne i krise.

Hvordan kan vi sikre ansvarlig klimafinansiering som skaffer til veie tilstrekkelig midler til det grønne skiftet uten å skape gjeldskriser i utviklingsland? Hva kan sivilsamfunn bidra med for å skape større ansvarlighet i klimafinansieringen som sikrer gjeldsbærekraft?

Foto: SLUG

Medvirkende: Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, KFUK/KFUM Global, Fellesrådet for Afrika, Forum for utvikling og miljø og Attac.Les også:

Facebook Twitter Email