SLUG rapporterer fra Lima

Mens demonstranter ba imperialistene dra hjem og sivilsamfunn viste til menneskerettighetsbrudd og gjeldskriser, pekte Christine Lagarde på IMF som en moderne institusjon som har forandret seg i takt med tiden. Verdensbanken og IMFs årsmøter 2015 tok plass i Lima, Peru. På agendaen stod blant annet institusjonenes arbeid med Agenda 2030 og klimautfordringene. Banken og Fondet ville også hylle den økonomiske framgangen i Latin-Amerika, men det ble økonomisk nedturen i framvoksende økonomier som ble møtenes midtpunkt.

Gjeldsdebatten, for vanskelig til å diskutere?

Fallende vekstrater og råvarepriser, stigende renter og flyktige kapitalstrømmer har dominert Verdensbanken og IMFs ansattes analyser før møtene. Likevel var disse spørsmålene nesten fraværende under de politiske debattene i Lima. Det var lite offentlig diskusjon rundt IMFs rolle i gjeldskriserammede Hellas og Ukraina, og med unntak av sivilsamfunnsorganiserte møter var det heller ingen debatt om en ny gjeldshåndteringsmekanisme.

I følge nye beregninger står en tredjedel av verdens land i fare for å havne i gjeldskrise og vi trenger sårt en mekanisme som kan løse krisene på en uavhengig og rettferdig måte. Dessverre har ikke IMF vært en konstruktiv medspiller i FN-prosessen som nå pågår. Utviklingslandene krever en løsning hvor alle parter får en plass rundt forhandlingsbordet. Den kampen gjelder også innad i IMF.

Stiglitz-på-sideevent-om-gjeldskriser-i-europa

Joseph Stiglitz deltok i paneldebatt om europeiske gjeldskriser, arrangert av sivilsamfunnsnettverket Eurodad.

Skjev maktbalanse

IMF stemmesystem er baser på kvoter. Kvotene beregnes ut ifra hvor viktige et land er i verdensøkonomien. Fattige land har derfor i utgangspunktet liten påvirkningsmakt, og kvotefordelingen har i tillegg vært uendret i mange år. I særlig viktige saker som krever over 85 prosent enighet, som for eksempel endring i kvotefordeling, har USA i dag vetorett. IMF venter fortsatt på USAs ratifisering av kvote- og styringsreformene fra 2010. Reformene i 2010 kom som en konsekvens av en femårig evaluering av kvotesystemet og er enda ikke implementert til tross for at neste evaluering allerede skulle vært startet.

Det peruanske mirakel

Latin-Amerika, med blant annet Peru som kroneksempel, har blitt betegnet som et mirakel de siste årene. Den økonomiske veksten har hovedsakelig vært drevet av høye råvarepriser. Med kraftig reduksjon i råvareprisene har veksten stoppet og ble rett før møtene nedjustert til å være på – 0,3 prosent i år. Latinamerikansk sivilsamfunn ønsket å stikke hull på det de ser som et falsk mirakelbilde og under tittelen «Desmintiendo el milagro peruano» («Å nekte det peruanske mirakel») arrangerte de et alternativt forum med møter og debatter.

Agenda 2013

De nye bærekraftsmålene, Agenda 2030, ble vedtatt i FN i slutten av september. I Lima diskuterte Verdensbanken og IMF sin rolle og hvordan målene kan nås. Banken har uttalt at de ønsker å sette fokus på finansiering av infrastruktur og utvikling av privat sektor. G24, gruppen med utviklingsland, støttet synet på infrastruktur som en viktig del av arbeidet, men gav i tillegg sterkt utrykk for at mekanismer som sikrer bærekraftig gjeld er essensielt for å kunne nå bærekraftsmålene.

Mens IMFs Christine Lagarde uttalte seg kritisk til den pågående FN-prosessen om en gjeldshåndteringsmekanisme ønsket utviklingslandene og G24 den velkommen og påpekte samtidig viktigheten av Collective Action Clauses og Pari Passu-klausuler. SLUG mener det er viktig å ta gjeldsdebatten før krisene er unngåelige. Gjeldsproblematikken må fram fra mørket og de rike landene må ta inn over seg konsekvensene av dagens utlånspraksis og manglende løsningsmekanismer.  

Tuva-stiller-Lagarde-spm

SLUG stilte IMFs leder, Christine Lagarde, spørsmål om IMFs arbeid med restrukturering og FN-prosessen som nå pågårLes også:

Facebook Twitter Email